• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

ROZVOJ

Název projektu: Pořízení ohraňovacího lisu ve firmě PLASTICO spol. s r.o.

Registrační číslo: 2.2 RV03/2962

Celkové výdaje: 2 998 000,00 Kč

Částka dotace: 1 400 000,00 Kč

Doba realizace: prosinec 2013 až září 2014

Jednalo se o projekt zaměřený na pořízení tandemového ohraňovacího lisu – tvářecího stroje na ohýbání plechů. Projekt počítal s nákupem 2 ks ohraňovacího lisu s pracovní délkou 3700 mm a lisovací sílou 220 t, které budou uspořádány v tandemu, čímž umožní ohýbání plechů v délce až 7400 mm. Součástí dodávky byly také broušené a kalené nástroje pro ohýbání materiálu, a to horní nástroj a spodní nástroj s drážkami přizpůsobenými naší výrobě.

V době před pořízením nového ohraňovacího lisu byl ve výrobě používán jeden ohraňovací lis, který umožňoval zpracování materiálu s maximální délkou 3700 mm, proto musely být delší části výrobků nakupovány od subdodavatelů nebo vyráběny ve dvou částech. Ohraňovací lis s pracovní délkou 7400 mm umožnil tyto části vyrábět v jednom kuse, čímž odpadlo dělení materiálu a dodatečné svařování a byla zvýšena efektivita výroby. Ke zvýšení efektivity výroby rovněž přispívá tandemové uspořádání lisů, které umožňuje paralelní ohýbání menších částí výrobků, tedy vykonávání práce dvou zaměstnanců najednou, a to ohýbání jak stejného, tak i rozdílného typu výrobku.

Rovněž byla zvýšena lisovací síla. Díky zvýšení lisovací síly z dřívějších 160 na 220 tun na jeden lis se otevřel nemalý prostor pro zpracování novějších materiálů s vyššími pevnostními parametry. Především se jedná o materiály  Hardox 450, Domex 700, Weldox a jim podobné. Toto zvýšení lisovací síly také umožňuje konstruktérům nová technická řešení konstrukčních sestav a podsestav, kdy mohou svařování nahradit rychlejším a energeticky méně náročným tvářením.

Více zde

ICT V PODNICÍCH

Název projektu: PLASTICO IS

Registrační číslo: 2.2 ITP01/181

Celkové výdaje: 1 628 000,00 Kč

Částka dotace: 750 000,00 Kč

Doba realizace: prosinec 2007 až červen 2010

Projekt byl zaměřen na zavedení a rozšíření využití informačního systému při zvyšování vnitřní efektivity podniku. Cílem projektu bylo především zajistit zvýšení produktivity práce ve společnosti, především pak v oblasti řízení, plánování a běžné administrativy. Díky zvýšení produktivity práce byl cílem i nárůst potenciálu pro zajišťování nových zdrojů, příležitostí, konkurenceschopnosti a celkový další rozvoj podniku. Samotným předmětem projektu byla implementace komplexního systému ERP/ERM s prvky manažerského vyhodnocování, CRM a s tím související zajištění potřebné hardwarové základny s prvky automatizujícími vybrané firemní procesy.

Výstupy projektu:

  • implementace komplexního podnikového informačního systému kategorie ERP a jeho plná provázanost s firemními procesy,
  • zavedení prostředků sloužících k automatizaci vybraných podnikových procesů, konkrétně zavedení technologie čárových kódů do skladového hospodářství, výrobních terminálů, zabezpečujících sledování výrobního procesu v reálném čase a zavedení elektronického docházkového systému,
  • rozšíření stávajícího technického vývojového pracoviště o další CAD (Computer-aided design) pracoviště.
Více zde