• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

ICT V PODNICÍCH

Název projektu: PLASTICO IS

Registrační číslo: 2.2 ITP01/181

Celkové výdaje: 1 628 000,00 Kč

Částka dotace: 750 000,00 Kč

Doba realizace: prosinec 2007 až červen 2010

Projekt byl zaměřen na zavedení a rozšíření využití informačního systému při zvyšování vnitřní efektivity podniku. Cílem projektu bylo především zajistit zvýšení produktivity práce ve společnosti, především pak v oblasti řízení, plánování a běžné administrativy. Díky zvýšení produktivity práce byl cílem i nárůst potenciálu pro zajišťování nových zdrojů, příležitostí, konkurenceschopnosti a celkový další rozvoj podniku. Samotným předmětem projektu byla implementace komplexního systému ERP/ERM s prvky manažerského vyhodnocování, CRM a s tím související zajištění potřebné hardwarové základny s prvky automatizujícími vybrané firemní procesy.

Výstupy projektu:

  • implementace komplexního podnikového informačního systému kategorie ERP a jeho plná provázanost s firemními procesy,
  • zavedení prostředků sloužících k automatizaci vybraných podnikových procesů, konkrétně zavedení technologie čárových kódů do skladového hospodářství, výrobních terminálů, zabezpečujících sledování výrobního procesu v reálném čase a zavedení elektronického docházkového systému,
  • rozšíření stávajícího technického vývojového pracoviště o další CAD (Computer-aided design) pracoviště.