• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

OP LZZ – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V OLOMOUCKÉM KRAJI II! REG.ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

Název projektu: Zvýšení profesních dovedností v programu Autodesk (modelování 2D/3D)
Částka dotace: 71 000,00 Kč
Doba realizace: březen 2014

Vzdělávací aktivita byla projednána vedením firmy a bylo doporučeno využít školení akreditovaného střediska mezinárodní softwarové společnosti Autodesk pro zvýšení konkurenceschopnosti útvaru KOVO a konstruktérů, které se významně podílí na získání vysoce ziskových kusových zakázek pro zahraniční partnery. Získání nových poznatků ve stávající i nové verzi programu během čtyřdenního intenzivního školení pomohlo firmě tvořit působivé 2D a 3D návrhy výrobků, zrychlit pracovní postupy při navrhování díky vylepšením šetřícím čas, rychle importovat a slučovat modely z nejrůznějších aplikací, okamžitě zvýšit produktivitu díky aplikaci AutoCAD Mechanical. Po dodavateli služeb bylo požadováno, aby výklad přizpůsobil konkrétním požadavkům firmy. Výsledkem bylo získání přehledu nových funkcí a možností, jak optimalizovat a vylepšovat návrhy výrobků před vlastní realizací. Vzdělávací aktivita ve svých důsledcích šetří čas a peníze při projektování, pomáhá firmě zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Bez optimalizace výrobního procesu není v budoucnu možno obstát v evropské konkurenci, která je založena na rychlé reakci na změny požadavků zákazníka při současné optimalizaci nákladů na návrh a výrobu.

 

Název projektu: Kurz základů Lean managementu – systém řízení výroby

Částka dotace: 163 635,72 Kč

Doba realizace: leden až březen 2014

Obchodní aktivity naší společnosti jsou definovány aktuálními objednávkami zákazníků ze zahraničí, a to především z Německa, Rakouska a Švýcarska. V průběhu mnohaletého působení na těchto západoevropských trzích došlo k vybudování silné základny obchodních partnerů a prodejců. Důkazem toho je mimo jiné od roku 2007 existující autorizované zastoupení společnosti PLASTICO spol. s r.o. na švýcarském trhu.

Zkušenosti švýcarské pobočky prokázaly nutnost nového přístupu k řízení výroby a lidských zdrojů. Zde již byly základní prvky „štíhlé výroby- tzv. Lean managementu“ implementovány a ve svém důsledku přispěly ke zlepšení efektivity (kompetentnosti) práce manažerů, k šetření nákladů při logistice a vyřizování zakázek. Vzhledem k tomu, že firma má zájem o zajištění trvalého růstu efektivní výroby a zvýšení konkurenceschopnosti i v České republice, bylo doporučeno jednatelem firmy zajistit kurz Lean managementu pro zdejší 4 vrcholové pracovníky společnosti.

Cílem projektu bylo zavedení postupné implementace principů „štíhlé výroby“ jako způsobu nepřetržitého odstraňování plýtvání v každé aktivitě (výroby i řízení). Každý z účastníků kurzu zodpovídá na svém postavení přímo za jeden úsek výroby (vedoucí KOVO, vedoucí zásobování, vedoucí výroby, vedoucí obchodní činnosti). Při analýze stávajícího stavu řízení výroby a lidských zdrojů, které bylo provedeno na jaře 2013, bylo konstatováno, že je nutno posílit kompetence vrcholových pracovníků a naučit je nově definovat cíle trvalého růstu firmy a způsoby jejich dosažení, a to:

 • zvýšením účelnosti řízení a výroby („dělání správných věcí“)
 • zvýšením účinnosti („provádění činností správně“)
 • zvýšením hospodárnosti výroby („dělání činností s minimálními náklady“)
 • zvýšením odpovědnosti („dělat činnost spravedlivě a odpovědně“).

Výsledkem školení bylo doporučení lektora implementovat tento systém do podnikového řízení. Hlavní prioritou bylo nově definovat možnosti zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka a způsobů, jak dosáhnout efektivnější výroby. Obsah kurzu přímo vycházel ze zjištěných potřeb firmy na základě srovnání se způsoby řízení výroby a lidských zdrojů ve švýcarských firmách, se kterými společnost kooperuje a kterým dodává své výrobky. Obsah vzdělávání byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti (řízení výroby) a zvýšení kompetencí top managementu (řízení lidských zdrojů). Oblasti výuky proto mají zahrnovat:

 • Lean plánování – jasné a strategické řízení úseků výroby,
 • Lean procesy managementu – jednoznačný a přehledný management procesů na jednotlivých stupních výroby (poptávka-výzkum-výroba-prodej-inovace),
 • Lean dokumentovaný systém – jednoduché a přehledné dokumenty (jednoduchost pro zákazníka),
 • Lean obchodní procesy – redukce plýtvání v procesech a jejich neustálé zlepšování,
 • Lean implementace – vytvořený systém, který zajistí, že strategie budou implementovány a cíle budou dosaženy.

Vzhledem k malému předpokládanému rozsahu kurzu (7 dnů) byl požadován odborný výklad základních principů Lean managementu a zejména rozbor možných změn, které ve svých důsledcích zajistí zvýšení kvality a objemu výroby (snížení reklamací, ztrát, inovace – výroba s vyšší marží) a dále vyšší motivaci a využití pracovníků (snížení ztrát v osobních nákladech zvýšení výrobní produktivity).

Po konzultacích se  vzdělávací společností bylo doporučeno aktivitu organizovat jako kombinaci jednotlivých 6 seminářů (moderovaná diskuse, prezentace lektora a řešení případových studií) a aplikace jednotlivých principů na pracovišti. Na dalším semináři byly výsledky vyhodnoceny s návrhem na jejich možnou implementaci do systému řízení výroby (lidských zdrojů). V rámci posledního dne výuky byly vyhodnoceny procesy změn a zvýšení výkonnosti (co se povedlo, co se nepovedlo) ve firmě. Tyto jednotlivé bloky vzdělávání byly organizovány maximálně jednou týdně, aby se plně mohly projevit důsledky navrhovaných změn. Konečným cílem tohoto kurzu bylo definovat další rozvoj společnosti v oblasti efektivní výroby a lidských zdrojů.

 

Název projektu: Projektové řízení výroby

Částka dotace: 62 600,00 Kč

Doba realizace: září až říjen 2014

Na začátku roku 2014 byl realizován pro 4 vrcholové pracovníky firmy sedmidenní Kurz základů Lean managementu – systém řízení výroby. Cílem školení bylo zjistit aktuální stav ve firmě v oblasti řízení výroby vedoucími pracovníky. Výstupem kurzu pak bylo zjištění reálných možností nového, efektivního řízení firmy a lidských zdrojů v současné etapě existence firmy. Produktové řízení top managementem bylo lektorem charakterizováno jako ne zcela efektivní (velké množství specializovaných zakázek s vysokou přidanou hodnotou určených na zahraniční trhy – problémy s řízením výroby bez reklamací, logistika dopravy těžkopádná a drahá, výstupy ekonomiky prodeje nevhodně v čase měřitelné). Hlavní problém u managementu společnosti byl zjištěn v nejednotné metodice řízení jednotlivých zakázek (= projektů). Bylo konstatováno, že tzv. Projektový manažer (vedoucí pracovník firmy) musí být schopen nejenom řešit vzniklé incidenty a problémy (stávající situace ve firmě), ale především chybám předcházet, řešit je v předstihu a cíleně.

K řízení projektů a projektových úkolů dnes existují výkonné nástroje i aplikace, ale ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. chybí v současnosti fungující jednotná metodika řízení jednotlivých projektů (dodávek výrobků –  zejména kontejnerů a dalších produktů v rámci jednotlivých objednávek odběratelů) a návyky, kterými by se měli řídit úspěšní manažeři, tj. vedoucí pracovníci společnosti. Přednášejícím lektorem byl na závěr vzdělávací aktivity navržen plán obsahu školení vedoucích pracovníků v oblasti řízení výroby, který by měl zamezit:

 • špatnému plánování (výstupy, způsob řízení projektu a reporting , kontrolní etapy projektu – výroby a prodeje);
 • nedostatečné specifikaci cílů (nutná jasná definice cíle, měřitelnost);
 • ztrátě kontroly nad rozsahem projektu (v důsledku překročení harmonogramu a rozpočtu);
 • nedostatečnému řízení rizik projektu, vzniku materiálních a peněžních škod při výrobě a prodeji.

Zlepšení řízení výroby jako celku (objednávka – výroba – prodej – servis), a to zejména nově uváděných výrobků na zahraniční trhy, je pro firmu rozhodujícím činitelem dalšího ekonomického růstu. Z pohledu zákazníka je velký tlak na snižování ceny dodávek při současném zvyšování kvality a modernizaci (odolnější laky na kontejnerech, jednodušší manipulace s nástavbami, dodávky ve stanovených termínech na určené místo, technická dokumentace v souladu s legislativou EU, zajištěný operativní servis).

Na vzdělávací aktivitu byli proto navrženi pracovníci, kteří se rozhodující měrou podílejí na řízení výroby, evidenci, logistice a obchodní činnosti společnosti. Z osmi navržených zaměstnanců se čtyři zúčastnili předchozího školení Lean managementu, proto bylo uvažováno pouze s intenzivním školením v rozsahu 2,5 dne (20 výukových hodin), zaměřeným na uvedené konkrétní body osnovy. Téma školení navazuje na školení Lean managementu, vychází z jeho závěrů (zjištění nedostatků v řízení) a konkrétně řeší, jakým způsobem změnit projektové řízení výroby a obchodní činnosti pro zajištění vyšší efektivity a rentability.

Vedoucí konstrukce a Konstruktér se naučili lépe definovat cíle jednotlivých zakázek z pohledu efektivity a ekonomiky (množství času na modelování výrobku vzhledem k prodejní ceně, využití normovaných výrobků pro nabídková řízení, které se opakují, vytváření technické dokumentace dle zásad vedení projektu);

Vedoucí útvaru logistiky zvládla obecné postupy řízení projektu (reálnost nákladů na přepravu výrobků, metody optimalizace nákladů na přepravu, tvorba harmonogramu dodávek v rámci projektu), řízení a předcházení rizik při přepravě;

Vedoucí sekretariátu se naučila celkové nastavení projektu, předcházení rizik (cyklus objednávka – výroba – distribuce) a řízení komunikace managementu (role, odpovědnosti a pravomoci členů týmu). Tato funkce zahrnuje pravomoci zastupování vedoucího obchodní činnosti, proto je zařazena do tohoto kurzu;

Vedoucí výroby, Vedoucí útvaru KOVO, Vedoucí obchodní činnostiVedoucí útvaru zásobování – zvládli nastavení parametrů projektů (dodávek, produktů), řízení rizik a kontroly vývoje projektu, porovnávání vývoje projektu s plánem, řešení odchylek).

Přínosem vzdělávací aktivity pro společnost bylo:

 • získání profesních dovedností v oblasti „ Framework – projektová metodika“, která slouží jako flexibilní manuál doporučených postupů efektivní výroby pro management firmy v budoucnu, založená na moderních principech metody projektového řízení PRINCE2.
 • efektivní řízení výroby – pružnější reagování na požadavky zákazníků při výrobě a zvýšení kvality nastavením obecně platných parametrů, vycházejících z projektového řízení. Tyto parametry budou závazné a měřitelné.
 • snížení a předcházení rizik při výrobě a logistice řízení zakázek s cílem zvýšení rentability výroby, omezení ztrát při přepravě.
 • optimalizace práce managementu (metodika hodnocení a kontrolní principy jednotlivých etap projektu, lepší využití pracovní doby).