• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

OP LZZ – PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, REG. ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Název projektu: Minimum celního deklaranta
Částka dotace: 4 091,00 Kč
Doba realizace: srpen 2014

Se zvyšujícím se počtem zahraničních zakázek, které se realizují nebo jsou plánovány v období let 2014/2015 vznikla ve společnosti z důvodu zastupitelnosti potřeba dalšího zaměstnance, proškoleného na pracovní pozici celního deklaranta. Proto byl v rámci komplexního firemního vzdělávání stanoven cíl vyškolit nově přijatého pracovníka v oblasti celních předpisů. Jeho pracovní náplní je mimo jiné:

 • zpracování veškeré dokumentace potřebné k celnímu odbavení zboží, k vývozu a dovozu zboží ze států mimo EU a samostatně provádět proclení jednotlivých zásilek;
 • zpracování dokumentace potřebné pro odeslání zboží v rámci EU na základě dohodnutého plánu expedic;
 • kontrola úplnosti vrácených dokladů souvisejících s pohybem zboží v rámci i mimo EU;
 • kontrola dodržování podmínek povolení zjednodušeného postupu při potvrzování původu zboží formou schváleného vývozce, aplikování pravidel původu zboží a kontrolu formálních náležitostí prokazování původu, vedení evidence vydaných důkazů původu.

Přínos vzdělávací aktivity pro společnost:

 • zvýšení efektivity práce při vyřizování zahraničních dodávek uplatněním znalostí aktuálních celních předpisů.
 • zajištění vzájemné zastupitelnosti 2 pracovnic na pozici celní deklarantky (zvýšení vývozu společnosti do zahraničí vyžaduje vyšší potřebu komunikace s Celním úřadem a vyřizování celních záležitostí).
 • zlepšení řízení výroby a expedice zboží do zahraničí (plynulé vyřizování celních náležitostí při plánovaném zvýšení dodávek na období 2014/2015).

Školení seznámilo nového pracovníka praktickou formou s vybranými ustanoveními základních právních předpisů v oblasti celní problematiky např. vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení, souhrnná celní prohlášení, dočasné uskladnění zboží, celní dluh, vznik celního dluhu, formy úhrady, ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).

 

Název projektu: Modelování 3D objektů v programu Autodesk Inventor 2015

Částka dotace: 78 600,00 Kč

Doba realizace: září až prosinec 2014

Důvody pro realizace projektu –  vzdělávací aktivity:

 • obnova strojního parku – např. nové CNC ohraňovací lisy s větší kapacitou (tandemové zapojení) umožňuje projektování parametricky lepších a levnějších výrobků. Je nutno přejít k projektování ve 3D modelování na zakoupeném softwaru Autodesk Inventor a Mechanical (doposud pouze projekce 2D). Absolvováním aktivity se pracovníci zdokonalí ve využití všech možností CNC strojů (nastavení optimálních parametrů výrobků při výrobě);
 • nová verze programu Autodesk Inventor 2015 umožňuje efektivní, rychlé modelování a obsahuje nové nebo výkonnější moduly (Inventor Home, návrhy velkých sestav), se kterými je nutno seznámit pracovníky konstrukčního oddělení);
 • po absolvování kurzu a nasazení 3D softwaru se předpokládá další zkrácení vývoje produktů (modelování výrobků před vlastní výrobou pro individuální zakázky), zvýšení efektivity práce a úspory finančních prostředků na vytváření modelů.

Na vzdělávací aktivitu byli proto navrženi pracovníci konstrukčního oddělení (1 vedoucí útvaru KOVO, 2 konstruktéři a 1 vedoucí konstrukce), kteří v rámci projekce a přípravy výroby mohou zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost prodeje a konkurenceschopnost firmy. Všichni navržení pracovníci již pracují v prostředí Autodesk Inventor, projektují a modelují návrhy výrobků a dílů v 2D, ale potřebují se zdokonalit v nových funkcích a modulech programu Autodesk Inventor 2015 a plně je využít pro 3D modelování.

Přínosem pro společnost jsou:

 • výrazné zvýšení rychlosti a efektivity práce konstrukčního oddělení aplikací nového optimalizovaného programu,
 • pružnější reagování na požadavky zákazníků při výrobě a zvýšení kvality výsledného produktu (simulace kritických míst, možnost úspory materiálu, možnost simulace vlastností prototypu v PC před vlastní výrobou),
 • zvýšení úspěšnosti při získávání nových zakázek, společnost od absolvování vzdělávací aktivity očekává nárůst počtu nových nabídek a zkrácení doby přípravy technické dokumentace,
 • optimalizace práce konstrukčního oddělení intenzivní výukou nových funkcí programu Autodesk Inventor v oblasti řízení projektové dokumentace,
 • úspora času – předcházení drahých chyb při následné výrobě – především možnost rychlé reakce na změnu podmínek, přepočty cen dodávek a kalkulací, vytváření šablon.

Školení bylo navrženo jako pokračování vzdělávací aktivity „Zvýšení profesních dovedností v programu Autodesk“, které bylo realizováno v rozsahu 4 výukových dní počátkem roku 2014. I přes intenzivní výuku nebylo možno proškolit celou problematiku programu Autodesk Inventor, zejména 3D modelování. Díky nové verzi 2015 navíc došlo ke změnám v oblasti návrhu jednotlivých komponentů a v oblasti velkých sestav (projektování složitějších výrobků s vyšším počtem dílů). Školení bylo předem konzultováno s dodavatelem nové verze softwaru, který zná potřeby a stupeň znalostí konkrétních pracovníků konstrukčního oddělení, kteří bylido vzdělávání zařazeni. Bylo proto možno navrhnout 4 stěžejní témata pro další školení, která pomohou při řešení aktuálních otázek projektování stávajících zakázek (projektování pneumatické a hydraulické kabeláže, moduly řešící ohýbání plechů ve 3D projekci).

Okruhy témat jednotlivých školicích dnů:

 • Autodesk Inventor 2015 – využití nových modulů a novinek pro práci projekčního oddělení firmy (Inventor Home, Přímé modelování),
 • Autodesk Inventor 2015 – návrhy velkých sestav,
 • Autodesk Inventor 2015 – velkoplošné modelování, Modelování plechových 3D dílů,
 • Autodesk Inventor 2015 – přímá editace součástí, Modelování kabeláže a rozvodů pneumatiky resp. hydrauliky.

 

Název projektu: Odborný kurz technické a obchodní terminologie ve francouzském jazyce

Částka dotace: 33 800,00 Kč

Doba realizace: září 2014 až duben 2015

Důvody pro zapojení navrženého pracovníka do vzdělávací aktivity:

Vzhledem k obchodnímu působení ve švýcarských, francouzsky mluvících kantonech a získání nových obchodních kontaktů ve Francii roste potřeba dalšího vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s těmito zákazníky. Ve francouzsky mluvících zemích je znalost tohoto jazyka pro dodavatele velmi důležitá a často může vést k novým zakázkám. Obchodní aktivity jsou zatím vedeny v AJ nebo NJ.

Přínos vzdělávací aktivity pro společnost:

 • ušetření finančních prostředků za odborné předklady a tlumočnické služby,
 • vyškolením nového pracovníka získá společnost větší rychlost a efektivitu práce, lepší kvalitu komunikace s novými zákazníky ve Francii,
 • možnost získat více a větší objemy zakázek ve francouzsky mluvících zemích.

Vzdělávací aktivita povede k získání a upevnění nové slovní zásoby v oblasti komunikace, obchodní a technické terminologie a nově i v oblasti právní (dodavatelské smlouvy, legislativa nových zemí, reklamační řízení). Výuka byla naplánována jako individuální denní studium s erudovaným lektorem, který ovládá požadovanou terminologii (obchodní i strojírenskou) jeden určený den v týdnu během běžné pracovní doby. Odborné jazykové vzdělávání bude navazovat na obecné znalosti zaměstnance ve francouzském jazyce a nebude suplovat opakování obecných znalostí cizího jazyka (běžná gramatika). Jde o odbornou jazykovou výuku, která předpokládá a je postavena na určité vstupní úrovni jazykových znalostí.