• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

ŠKOLENÍ JE ŠANCE

Název projektu: Rozvoj dovedností zaměstnanců v Plasticu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01375

Částka dotace: 1 412 860,85 Kč

Doba realizace: únor 2011 až říjen 2012

Tento projekt byl realizován společně s partnerskou firmou PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. Projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Vedení společnosti PLASTICO spol. s r.o. a PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. si uvědomuje vliv zaměstnanců na výkonnost firmy. Potřeba prohlubování, rozšiřování a zvyšování  kvalifikace zaměstnanců je důležitým faktorem úspěchu. Přestože společnost v souvislosti s krizí pocítila pokles zakázek, měla zájem udržet si své zaměstnance. Cílem projektu bylo také předejít omezování vzdělávacích aktivit  zaměstnanců, které by vedlo ke zpomalení konkurenceschopnosti firmy. Projekt byl zaměřen především na vzdělávání, které pomáhá zaměstnancům zvyšovat výkonnost v rámci své profese. Součástí vzdělávacích aktivit byly také obecné dovednosti jako jazykové vzdělávání a práce na PC, které jdou napříč profesemi a zvyšují flexibilnost a zaměstnatelnost člověka na různých pozicích.

Cílem projektu bylo zvýšit adaptabilitu a kvalifikaci zaměstnanců. Stěžejním cílem bylo také zmírnit dopady hospodářské krize ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. a přispět k udržitelnosti všech pracovních míst. Realizace projektu naplnila další cíl projektu, a to zvýšení konkurenceschopnost podniku.

V únoru 2011 proběhlo Školení řidičů nákladních automobilů, kterého se zúčastnilo 5 zaměstnanců. Toto školení musí zaměstnanci-řidiči každoročně absolvovat.

V březnu 2011 absolvovali výrobní zaměstnanci Základní kurz ovládání terminálů informačního systému Helios. Ve firmě PLASTICO spol. s r.o. byl zaveden jednotný informační systém, jehož cílem bylo i zavedení elektronické evidence všech výrobních operací. Na tuto implementaci toto školení navázalo. Účastníci kurzu se naučili jak používat terminály informačního systému k evidenci a vykazování pracovních operací, které vykonávají.

Školení Projektové řízení bylo vzhledem ke svému rozsahu rozloženo do více měsíců, probíhalo v dubnu, květnu, červnu a červenci 2011 a zúčastnila se ho 1 zaměstnankyně. Cílem bylo získat přehled jak efektivně využívat dotační programy EU, naučit se pracovat s různými programy, ve kterých se žádosti podávají, naučit se sestavit projektovou žádost, naplánovat projekt a projekt řídit. Získané znalosti byly využity při přípravě nových žádosti v různých programech EU a při řízení již realizovaného projektu.

V říjnu 2011 úspěšně absolvovali 2 naši zaměstnanci základní kurz svařování oceli ČSN 050705 – kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli v ochranné atmosféře. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Absolventi získali osvědčení a průkaz zaškolení pracovníka. Získáním osvědčení vzrostla kvalifikovanost zaměstnanců a tím i jejich cena na trhu práce a cena pro zaměstnavatele. Cílem školení bylo zvýšení kvalifikovanosti pracovníka a tím zefektivnění jeho práce.

V měsících listopad a prosinec 2011 proběhla zákonná školení, a to školení řidičů referentů, jeřábníků, vazačů, řidičů VZV a školení BOZP. Všechna tato školení musí zaměstnanci jednou za rok absolvovat. Hlavním bodem všech těchto školení byla především bezpečnost zaměstnanců jak z hlediska řádového pracovníka, tak z hlediska speciálních činností, které zaměstnanci vykonávají dle svého zařazení. Tato školení absolvovalo celkem 40 osob.

V lednu 2012 absolvovala účetní firmy kurz Zdaňování mezd a platů a roční zúčtování. V rámci školení byly shrnuty změny ve zdaňování mezd, ročním zúčtování záloh na daň, byly probrány tiskopisy Ministerstva financí vydané pro potřeby zaměstnavatelů. Školení se zúčastnila 1 osoba.

Na konci ledna 2012 proběhlo opět Pravidelné přeškolení řidičů nákladních automobilů. Zúčastnilo se 5 řidičů firmy. Obsahem školení byla pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi, dopravní předpisy jiných států, teorie zásad bezpečné jízdy, vliv pneumatik na bezpečnost jízdy, defenzivní přístup k řízení vozidel, převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání, ekonomika provozu silničních vozidel. Školení přispívá k zajištění bezpečnosti nejen přepravy nákladu, ale i k bezpečnosti samotných řidičů při mezinárodní přepravě.

Na přelomu měsíců únor a březen absolvoval 1 zaměstnanec základní kurz svařování oceli ČSN 050705 – kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli v ochranné atmosféře. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Absolvent získal osvědčení průkaz zaškolení pracovníka. Získáním osvědčení vzrostla kvalifikovanost zaměstnance a tím i jeho cena na trhu práce a cena pro zaměstnavatele. Cílem školení bylo zvýšení kvalifikovanosti pracovníka a tím zefektivnění jeho práce.

Na březen 2012 byl naplánován kurz Začínající mzdová účetní pro naši mzdovou účetní. Kurz naučil mzdovou účetní kvalifikovaně a samostatně vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, zdravotního a sociálního pojištění včetně aktuálních změn. Cílem kurzu byl kompletní výklad mzdové agendy včetně všech aktuální změn, prohloubení znalostí mzdové agendy účetní, v rámci kurzu byl probírány příklady z praxe a také zodpovězeny dotazy. Přínosem byly rovněž zkušenosti ostatních mzdových účetních z jiných firem, které byly prezentovány v rámci diskuze.

V červenci 2012 absolvovala 1 zaměstnankyně kurz Úspěšná a efektivní sekretářka, jehož cílem bylo zdokonalení v oblasti verbální, neverbální i písemné komunikace a společenské etiketě. Dalšími cíli bylo naučit se stanovit si priority, jak efektivně plánovat a jak pracovat s informacemi v různém časovém horizontu, jak koordinovat svůj pracovní čas s pracovním časem nadřízeného, jak uplatňovat zásady úspěšné komunikace a aplikovat principy řešení problémů a efektivního rozhodování. Přínosem bylo rozvinutí schopnosti komunikovat a vycházet s různými typy lidí, zdokonalení vědomostí v oblasti ekonomické, obchodní a personální a tím zefektivnění práce sekretariátu firmy.

V měsíci červenci 2012 byly realizovány kurzy v rámci obecných znalostí práce na PC. Cílem byl rozvoj znalostí a dovedností pracovníků v oblasti výpočetní techniky a počítačových programů, které využívají při své práci. Zaměstnanci, kteří kurzy absolvovali, měli různé úrovně těchto znalostí, od začátečníků až po pokročilé. Tomu byla také přizpůsobena skladba a obsah kurzů. Školení přineslo zjednodušení, zrychlení a zefektivnění jejich každodenní práce. Byl realizován kurz Powerpoint, Word I., část kurzu Základy PC a část kurzu Aurodesk Inventor základní kurz. Obsahem kuru Powerpoint bylo naučit 3 účastníky základy tvorby prezentací v tomto programu. Účastníci se seznámili s prezentačními metodami a naučili se pracovat se snímky, textem, objekty, grafikou a tabulkami a upravovat vzhled prezentace, používat základní efekty, připravovat podklady a prezentace předvádět. Po absolvování kurzu mohou administrativní pracovníci využívat své znalosti k tvorbě prezentací jak činností, tak výsledků společnosti. Kurz Word I. obsahoval základy práce v tomto textovém editoru, obsahem bylo naučit 5 zaměstnanců upravovat a formátovat text, vkládat do textu obrázky, tabulky a grafy, používat funkce Wordu, které urychlují a zjednodušují práci s textem. Kurzu se zúčastnili pracovníci konstrukce, kteří stále více komunikují s konečnými zákazník, tvoří a zasílají cenové nabídky a podobné dokumenty. Kurz je naučil psát, formátovat a tisknout běžné dokumenty, které používají.

V měsících červenec, srpen a září 2012 proběhly další kurzy počítačových dovedností. Kurz Základy obsluhy PC  naučil 3 zaměstnance samostatně pracovat s osobním počítačem. Absolventi se seznámili se základními pojmy v oblasti počítačů, naučili se orientovat se v prostředí MS Windows, vytvářet, upravovat a tisknout dokumenty, pracovat se soubory a složkami na počítači, vyhledávat dokumenty na počítači, používat USB flash disk, CD a DVD, seznámili se s programy, které jsou součástí MS Windows. Součástí kurzu byly i základy textového editoru Word a tabulkového editoru Excel a základy Microsoft Outlook. Zaměstnanci se naučili bez problémů pohybovat v prostředí Windows, nastavit si pracovní plochu a všechny ovládací panely dle svých potřeb a tím i zrychlit činnosti vykonávané v MS Windows.

Kurz Word II., kterého se zúčastnili 3 zaměstnanci, prohloubil základní znalosti textového editoru Word, zaměřil se na použití stylů odstavců a automatického formátování, použití šablon, organizaci dokumentu s pomocí osnovy, vytváření rejstříků a obsahů, hromadnou korespondenci, používání poznámek pod čarou a vysvětlivek, použití záložek, titulků a křížových odkazů. Prohloubily se znalosti administrativních pracovníků tohoto textového editoru tak, aby došlo ke zrychlení a zefektivnění jejich práce. Textový editor je používán každodenně a získání dokonalejších znalostí vedlo ke zjednodušení práce s ním.

Kurz Excel I. obsahoval základy práce v tomto tabulkovém editoru, cílem bylo naučit 5 absolventů kurzu základní operace, používání vzorců, funkcí a grafů, základní formátování, tisk z tabulkového editoru, vkládání objektů, používat automatické filtry. Kurz byl zaměřen na základy programu, zúčastnili se ho pracovníci konstrukce, kteří tabulkový editor používají při kalkulacích a výpočtech technických řešení, nabídek a zakázek.

Excel II. Rozšířil základní znalosti tabulkového editoru Excel 3 zaměstnanců. Zabýval se prací se seznamy, kontingenčními tabulkami, analytickými nástroji, automatickým formátováním, propojováním listů, sešitů a jejich slučováním, importem dat a objektů. Administrativní pracovníci, kteří tabulkový editor používají každý den, si zdokonalili své znalosti. V rámci kurzu byly také vytvořeny šablony „na míru“ stále se opakujících souborů, což vedlo k urychlení práce při jejich tvorbě.

Dalším zrealizovaným kurzem byla Práce s internetem. Obsahem kurzu bylo zopakovat základy používání internetu a jejich prohloubení. Účastníkům byly vysvětleny rozdíly mezi prohlížeči, naučili se procházet internetové stránky, vyhledávat informace pomocí portálů Seznam a Google, stahovat soubory z internetu, pracovat s komunikačními klienty typu Skype, byla probrána problematika bezpečné práce na internetu a předcházení případným problémům. Kurz absolvovali 3 zaměstnanci a přinesl především zjednodušení vyhledávání na internetu, na kterém se administrativní pracovníci pohybují každý den. Kurz předvedl několik typů k zefektivnění práce na internetu a předcházení bezpečnostním rizikům a problémům.

Cílem kurzu Autodesk Inventor základní kurz bylo naučit 2 zaměstnance využívat nejběžnější strojírenský 3D modelář. Školení bylo určené pro nové uživatele, kteří začínají pracovat s programem Autodesk Inventor – v průběhu školení porozuměli principům parametrického modelování součástí a sestav a seznámili se s uživatelským prostředím programu Inventor. Konstruktéři se naučili zakládat a spravovat nové projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v jednoduchých i pokročilejších sestavách, tvořit součásti z plechu a jejich rozviny a vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci včetně pohledů a řezů, detailů, pozic, kusovníků a rozpisek.

Autodesk Inventor – součásti z plechu byl určen pro posluchače, který program Autodesk Inventor již používá a byl zaměřen na vytváření plechových součástí, naučil vytvářet, upravovat a používat šablony plechů, na praktických příkladech si účastník mohl vyzkoušet všechny potřebné postupy. Kurz byl určen pro 1 pracovníka konstrukce, který program Autodesk Inventor již používá a přinesl zdokonalení práce v něm, a to nejen úpravou prostředí programu, ale i vytvořením používaných šablon.

Kurz Autocad pro pokročilé absolvovali 3 konstruktéři, kteří jsou již pokročilými uživateli tohoto programu. Naučilise pokročilým možnostem nastavení programu a seznámili se s publikováním výkresů do formátu DWF, PDF a jejich exportem. Tito zaměstnanci používají program ke kreslení výkresové dokumentace. Lektor jim také pomohl s nastavením prostředí programu a vysvětlil pokročilé funkce programu, které mohou zavést do své každodenní práce.

V září 2012 byl realizován třídenní kurz Role mistra ve výrobním týmu, kterého se zúčastnili 2 zaměstnanci. Kurz probíral roli mistra, jeho zodpovědnost, osobnost mistra, pravidla komunikace s podřízenými i nadřízenými, pravidla týmové spolupráce, řešení problémů v týmu, řešení problémů s podřízenými, zásady vedení týmu, kontrolu a vyhodnocování práce, styly vedení týmu, delegování, podporu a motivování týmu. Vedoucí výroby a mistr se naučili organizovat svou práci, přijímat odpovědnost mistra, řešit problémy na pracovišti, optimalizovat styk s vedením, efektivně komunikovat s nadřízenými i podřízenými.

V měsících září a říjnu 2012 proběhly jazykové kurzy, a to kurz německého a anglického jazyka. Bylo proškoleno celkem 9 osob. Vzhledem k tomu, že 90 % našich zákazníků je z německy mluvících zemí, komunikace v německém jazyce je na denním pořádku a nejedná se pouze o management, ale také konstruktéry, mistry a administrativní pracovníky. V poslední době také rostl počet kontaktování firmy zákazníky v anglickém jazyce. Cílem tedy bylo naučit zaměstnance reagovat na požadavky zákazníků tak, aby byli schopni řešit s nimi problémy nejen v oblasti odborných technických specifik zakázek, ale i v běžné komunikaci a naučit zaměstnance reagovat na požadavky potenciálních nových zákazníků v angličtině.

Kurz německého jazyka byl určen pro začátečníky a středně pokročilé. Kurzu se zúčastnili konstruktéři a administrativní pracovníci, kteří komunikují s klienty z oblasti německy hovořících zemí. Obsah kurzu byl upraven podle potřeb dané profese, zaměřoval se tedy kromě běžné látky i na odbornou terminologii související s činností strojírenské firmy. Celkový rozsah kurzu byl 48 hodin. Německý jazyk absolvovali konstruktéři, kteří stále více používají němčinu v komunikaci se zákazníky při upřesňování technického řešení zakázek, a administrativní pracovnice, které musí reagovat na běžné požadavky zákazníků.

Anglický jazyk byl určen také pro začátečníky a středně pokročilé. Obsah kurzu byl rovněž upraven podle potřeb zúčastněných pracovníků, byla tedy probírána i odborná terminologie. Celkový rozsah kurzu byl 48 hodin a zúčastnili se 3 zaměstnanci. Anglický jazyk absolvoval management a obchodní oddělení firmy, které zpracovává poptávky potenciálních zákazníků a musí tedy umět pohotově reagovat i na požadavky a poptávky zákazníků hovořících anglicky.

Na přelomu měsíců září a říjen 2012 absolvovali 2 zaměstnanci kurz svařování, a to  Základní svařovací kurz ČSN 050705 – kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli v ochranné atmosféře – označení ZK 135 W01 a Základní svařovací kurz ČSN 050705 – kurz svařování hliníku a jeho slitin v ochranné atmosféře – označení ZL 131 W22. Obsahem kurzu byla nauka o materiálech, technologie svařování, svařování různých typů svárů, deformace, pnutí a vady ve svárech. Kurzy byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Přispěl ke zdokonalení svárů pracovníků a díky informacím o vadách svárů také ke zkvalitnění jejich práce a předcházení případným reklamací. Absolventi získali osvědčení a průkaz zaškolení pracovníka. Získáním osvědčení vzrostla kvalifikovanost pracovníků, proto mohou vykonávat odbornější a složitější práce.

V říjnu 2012 se uskutečnil šestidenní kurz Nákupčí profesionál, kterého se zúčastnil vedoucí nákupu. Kurz představil nákup jako součást podnikové logistiky, zabýval se nákupními strategiemi, optimalizací nákupů, cíli nákupu, dále byl probrán nákupní marketing, řízení zásob a nákupní procesy a jejich průběh, okrajově bylo prezentováno téma nákup a právo a celní administrativa včetně dodacích podmínek v mezinárodním obchodě. V rámci kurzu se vedoucí nákupu naučil stanovit roli a pozici nákupu v podniku, určit potřeby nákupu z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky, zdokonalit vyhledávání nejvhodnějšího dodavatele, zvládnout techniky efektivního nákupního vyjednávání. Vzhledem k tomu, že náklady na nákup materiálu jsou na prvním místě, lze předpokládat, že efektivnějším vyjednáváním při nákupu a optimalizací nákupních procesů a řízení zásob je možné tyto náklady snížit.

V říjnu 2012 také proběhly další kurzy z modulu Měkkých dovedností a ekonomického vzdělávání. Jednalo se o Zdanění mezd a platů, Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění, Zákoník práce a Vnitropodnikové směrnice. Celkem bylo proškoleno 10 osob. Cílem bylo udržet kvalifikovanost zaměstnanců v oblastech jako je účetnictví, mzdy, personalistika, důchodové, sociální a zdravotní pojištění, ve kterých dochází každoročně ke změnám a zlepšit tak dovednosti technickohospodářských pracovníků, zvýšit jejich výkonnost, posílit jejich samostatnost a rozšířit jejich kompetence.

V rámci školení Zdanění mezd a platů byly shrnuty změny ve zdaňování mezd, ročním zúčtování záloh na daň, byly probrány tiskopisy Ministerstva financí vydané pro potřeby zaměstnavatelů. Byla proškolena mzdová účetní, která se po absolvování školení dokáže lépe orientovat ve změnách zdaňování mezd a platů a ročním zúčtování mezd platném od začátku roku 2012.

Školení Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění ujasnilo problematiku důchodového pojištění, a to zejména okruh pojištěných osob, dobu pojištění, druhy důchodů, změny v podmínkách nároku. Zúčastnili se 2 zaměstnanci. Kurz přinesl lepší orientaci v oblasti důchodového pojištění osob. Přínosem byly také zkušenosti s řešením problémů a nestandardních situací v této oblasti.

Cílem kurzu Zákoník práce bylo seznámit 2 zaměstnance se změnami v zákoníku práce a jejich dopadem na činnost firmy. Kurz probral základní oblasti zákoníku práce a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z tohoto zákona, ale byl také zaměřen na konkrétní příklady a problémy zaměstnavatelů z praxe. Kurz osvětlil jak základní povinnosti zaměstnavatele v této oblasti, tak některé specifické problémy.

Kurz Vnitropodnikové směrnice se zabýval tvorbou vnitropodnikových směrnic dle předpisů a praktických poznatků a ukázal jejich dopad na vnitropodnikové procesy. Vzhledem k tomu, že vnitropodnikové směrnice se dotýkají hlavně účetnictví, mezd a personalistiky, zúčastnila se kurzu nejen účetní, ale i ekonom. Dozvěděli se, jaké typy směrnic by měl podnik mít a jaký je jejich dopad na procesy v podniku. Na základě kurzu byl systém již existujících směrnic aktualizován dle platné legislativy a doplněny chybějící směrnice.

V říjnu 2012 se uskutečnila také zákonná školení, a to Pravidelné proškolení řidičů referentů, Školení řidičů VZV, Školení jeřábníků, Školení vazačů a Školení BOZP. Všechna tato školení musí zaměstnanci jednou za rok absolvovat. Hlavním bodem všech školení byla především bezpečnost zaměstnanců při práci jak z hlediska řadového pracovníka (BOZP), tak z hlediska speciálních činnosti, které zaměstnanci vykonávají dle svého zařazení (vazači, jeřábníci, řidiči VZV).

Zaměstnanci partnerské firmy se zapojili do profesního vzdělávání v oblasti programování CNC strojů a získané dovednosti budou vzájemně konzultovat se zaměstnanci naší firmy, kteří budou vzděláváni ve stejné oblasti, ale v prostředí jiného CAD programu. Tento pilotní krok povede ke spolupráci obou firem v oblasti konstrukce a podpoří efektivnost rozvoje obou firem i zaměstnanců v oblasti konstrukce. Školení „Programování CNC strojů“ se uskutečnilo v září 2011 a úspěšně ho absolvovali 4 zaměstnanci partnerské firmy.