• 751 15 Domaželice u Přerova, Česká republika

OP LZZ – PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, REG. ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/C3.00001

Název projektu: Minimum celního deklaranta
Částka dotace: 4 091,00 Kč
Doba realizace: srpen 2014

Se zvyšujícím se počtem zahraničních zakázek, které se realizují nebo jsou plánovány v období let 2014/2015 vznikla ve společnosti z důvodu zastupitelnosti potřeba dalšího zaměstnance, proškoleného na pracovní pozici celního deklaranta. Proto byl v rámci komplexního firemního vzdělávání stanoven cíl vyškolit nově přijatého pracovníka v oblasti celních předpisů. Jeho pracovní náplní je mimo jiné:

 • zpracování veškeré dokumentace potřebné k celnímu odbavení zboží, k vývozu a dovozu zboží ze států mimo EU a samostatně provádět proclení jednotlivých zásilek;
 • zpracování dokumentace potřebné pro odeslání zboží v rámci EU na základě dohodnutého plánu expedic;
 • kontrola úplnosti vrácených dokladů souvisejících s pohybem zboží v rámci i mimo EU;
 • kontrola dodržování podmínek povolení zjednodušeného postupu při potvrzování původu zboží formou schváleného vývozce, aplikování pravidel původu zboží a kontrolu formálních náležitostí prokazování původu, vedení evidence vydaných důkazů původu.

Přínos vzdělávací aktivity pro společnost:

 • zvýšení efektivity práce při vyřizování zahraničních dodávek uplatněním znalostí aktuálních celních předpisů.
 • zajištění vzájemné zastupitelnosti 2 pracovnic na pozici celní deklarantky (zvýšení vývozu společnosti do zahraničí vyžaduje vyšší potřebu komunikace s Celním úřadem a vyřizování celních záležitostí).
 • zlepšení řízení výroby a expedice zboží do zahraničí (plynulé vyřizování celních náležitostí při plánovaném zvýšení dodávek na období 2014/2015).

Školení seznámilo nového pracovníka praktickou formou s vybranými ustanoveními základních právních předpisů v oblasti celní problematiky např. vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení, souhrnná celní prohlášení, dočasné uskladnění zboží, celní dluh, vznik celního dluhu, formy úhrady, ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).

 

Název projektu: Modelování 3D objektů v programu Autodesk Inventor 2015

Částka dotace: 78 600,00 Kč

Doba realizace: září až prosinec 2014

Důvody pro realizace projektu –  vzdělávací aktivity:

 • obnova strojního parku – např. nové CNC ohraňovací lisy s větší kapacitou (tandemové zapojení) umožňuje projektování parametricky lepších a levnějších výrobků. Je nutno přejít k projektování ve 3D modelování na zakoupeném softwaru Autodesk Inventor a Mechanical (doposud pouze projekce 2D). Absolvováním aktivity se pracovníci zdokonalí ve využití všech možností CNC strojů (nastavení optimálních parametrů výrobků při výrobě);
 • nová verze programu Autodesk Inventor 2015 umožňuje efektivní, rychlé modelování a obsahuje nové nebo výkonnější moduly (Inventor Home, návrhy velkých sestav), se kterými je nutno seznámit pracovníky konstrukčního oddělení);
 • po absolvování kurzu a nasazení 3D softwaru se předpokládá další zkrácení vývoje produktů (modelování výrobků před vlastní výrobou pro individuální zakázky), zvýšení efektivity práce a úspory finančních prostředků na vytváření modelů.

Na vzdělávací aktivitu byli proto navrženi pracovníci konstrukčního oddělení (1 vedoucí útvaru KOVO, 2 konstruktéři a 1 vedoucí konstrukce), kteří v rámci projekce a přípravy výroby mohou zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost prodeje a konkurenceschopnost firmy. Všichni navržení pracovníci již pracují v prostředí Autodesk Inventor, projektují a modelují návrhy výrobků a dílů v 2D, ale potřebují se zdokonalit v nových funkcích a modulech programu Autodesk Inventor 2015 a plně je využít pro 3D modelování.

Přínosem pro společnost jsou:

 • výrazné zvýšení rychlosti a efektivity práce konstrukčního oddělení aplikací nového optimalizovaného programu,
 • pružnější reagování na požadavky zákazníků při výrobě a zvýšení kvality výsledného produktu (simulace kritických míst, možnost úspory materiálu, možnost simulace vlastností prototypu v PC před vlastní výrobou),
 • zvýšení úspěšnosti při získávání nových zakázek, společnost od absolvování vzdělávací aktivity očekává nárůst počtu nových nabídek a zkrácení doby přípravy technické dokumentace,
 • optimalizace práce konstrukčního oddělení intenzivní výukou nových funkcí programu Autodesk Inventor v oblasti řízení projektové dokumentace,
 • úspora času – předcházení drahých chyb při následné výrobě – především možnost rychlé reakce na změnu podmínek, přepočty cen dodávek a kalkulací, vytváření šablon.

Školení bylo navrženo jako pokračování vzdělávací aktivity „Zvýšení profesních dovedností v programu Autodesk“, které bylo realizováno v rozsahu 4 výukových dní počátkem roku 2014. I přes intenzivní výuku nebylo možno proškolit celou problematiku programu Autodesk Inventor, zejména 3D modelování. Díky nové verzi 2015 navíc došlo ke změnám v oblasti návrhu jednotlivých komponentů a v oblasti velkých sestav (projektování složitějších výrobků s vyšším počtem dílů). Školení bylo předem konzultováno s dodavatelem nové verze softwaru, který zná potřeby a stupeň znalostí konkrétních pracovníků konstrukčního oddělení, kteří bylido vzdělávání zařazeni. Bylo proto možno navrhnout 4 stěžejní témata pro další školení, která pomohou při řešení aktuálních otázek projektování stávajících zakázek (projektování pneumatické a hydraulické kabeláže, moduly řešící ohýbání plechů ve 3D projekci).

Okruhy témat jednotlivých školicích dnů:

 • Autodesk Inventor 2015 – využití nových modulů a novinek pro práci projekčního oddělení firmy (Inventor Home, Přímé modelování),
 • Autodesk Inventor 2015 – návrhy velkých sestav,
 • Autodesk Inventor 2015 – velkoplošné modelování, Modelování plechových 3D dílů,
 • Autodesk Inventor 2015 – přímá editace součástí, Modelování kabeláže a rozvodů pneumatiky resp. hydrauliky.

 

Název projektu: Odborný kurz technické a obchodní terminologie ve francouzském jazyce

Částka dotace: 33 800,00 Kč

Doba realizace: září 2014 až duben 2015

Důvody pro zapojení navrženého pracovníka do vzdělávací aktivity:

Vzhledem k obchodnímu působení ve švýcarských, francouzsky mluvících kantonech a získání nových obchodních kontaktů ve Francii roste potřeba dalšího vzdělávání zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu s těmito zákazníky. Ve francouzsky mluvících zemích je znalost tohoto jazyka pro dodavatele velmi důležitá a často může vést k novým zakázkám. Obchodní aktivity jsou zatím vedeny v AJ nebo NJ.

Přínos vzdělávací aktivity pro společnost:

 • ušetření finančních prostředků za odborné předklady a tlumočnické služby,
 • vyškolením nového pracovníka získá společnost větší rychlost a efektivitu práce, lepší kvalitu komunikace s novými zákazníky ve Francii,
 • možnost získat více a větší objemy zakázek ve francouzsky mluvících zemích.

Vzdělávací aktivita povede k získání a upevnění nové slovní zásoby v oblasti komunikace, obchodní a technické terminologie a nově i v oblasti právní (dodavatelské smlouvy, legislativa nových zemí, reklamační řízení). Výuka byla naplánována jako individuální denní studium s erudovaným lektorem, který ovládá požadovanou terminologii (obchodní i strojírenskou) jeden určený den v týdnu během běžné pracovní doby. Odborné jazykové vzdělávání bude navazovat na obecné znalosti zaměstnance ve francouzském jazyce a nebude suplovat opakování obecných znalostí cizího jazyka (běžná gramatika). Jde o odbornou jazykovou výuku, která předpokládá a je postavena na určité vstupní úrovni jazykových znalostí.

Více zde

OP LZZ – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V OLOMOUCKÉM KRAJI II! REG.ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

Název projektu: Zvýšení profesních dovedností v programu Autodesk (modelování 2D/3D)
Částka dotace: 71 000,00 Kč
Doba realizace: březen 2014

Vzdělávací aktivita byla projednána vedením firmy a bylo doporučeno využít školení akreditovaného střediska mezinárodní softwarové společnosti Autodesk pro zvýšení konkurenceschopnosti útvaru KOVO a konstruktérů, které se významně podílí na získání vysoce ziskových kusových zakázek pro zahraniční partnery. Získání nových poznatků ve stávající i nové verzi programu během čtyřdenního intenzivního školení pomohlo firmě tvořit působivé 2D a 3D návrhy výrobků, zrychlit pracovní postupy při navrhování díky vylepšením šetřícím čas, rychle importovat a slučovat modely z nejrůznějších aplikací, okamžitě zvýšit produktivitu díky aplikaci AutoCAD Mechanical. Po dodavateli služeb bylo požadováno, aby výklad přizpůsobil konkrétním požadavkům firmy. Výsledkem bylo získání přehledu nových funkcí a možností, jak optimalizovat a vylepšovat návrhy výrobků před vlastní realizací. Vzdělávací aktivita ve svých důsledcích šetří čas a peníze při projektování, pomáhá firmě zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Bez optimalizace výrobního procesu není v budoucnu možno obstát v evropské konkurenci, která je založena na rychlé reakci na změny požadavků zákazníka při současné optimalizaci nákladů na návrh a výrobu.

 

Název projektu: Kurz základů Lean managementu – systém řízení výroby

Částka dotace: 163 635,72 Kč

Doba realizace: leden až březen 2014

Obchodní aktivity naší společnosti jsou definovány aktuálními objednávkami zákazníků ze zahraničí, a to především z Německa, Rakouska a Švýcarska. V průběhu mnohaletého působení na těchto západoevropských trzích došlo k vybudování silné základny obchodních partnerů a prodejců. Důkazem toho je mimo jiné od roku 2007 existující autorizované zastoupení společnosti PLASTICO spol. s r.o. na švýcarském trhu.

Zkušenosti švýcarské pobočky prokázaly nutnost nového přístupu k řízení výroby a lidských zdrojů. Zde již byly základní prvky „štíhlé výroby- tzv. Lean managementu“ implementovány a ve svém důsledku přispěly ke zlepšení efektivity (kompetentnosti) práce manažerů, k šetření nákladů při logistice a vyřizování zakázek. Vzhledem k tomu, že firma má zájem o zajištění trvalého růstu efektivní výroby a zvýšení konkurenceschopnosti i v České republice, bylo doporučeno jednatelem firmy zajistit kurz Lean managementu pro zdejší 4 vrcholové pracovníky společnosti.

Cílem projektu bylo zavedení postupné implementace principů „štíhlé výroby“ jako způsobu nepřetržitého odstraňování plýtvání v každé aktivitě (výroby i řízení). Každý z účastníků kurzu zodpovídá na svém postavení přímo za jeden úsek výroby (vedoucí KOVO, vedoucí zásobování, vedoucí výroby, vedoucí obchodní činnosti). Při analýze stávajícího stavu řízení výroby a lidských zdrojů, které bylo provedeno na jaře 2013, bylo konstatováno, že je nutno posílit kompetence vrcholových pracovníků a naučit je nově definovat cíle trvalého růstu firmy a způsoby jejich dosažení, a to:

 • zvýšením účelnosti řízení a výroby („dělání správných věcí“)
 • zvýšením účinnosti („provádění činností správně“)
 • zvýšením hospodárnosti výroby („dělání činností s minimálními náklady“)
 • zvýšením odpovědnosti („dělat činnost spravedlivě a odpovědně“).

Výsledkem školení bylo doporučení lektora implementovat tento systém do podnikového řízení. Hlavní prioritou bylo nově definovat možnosti zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka a způsobů, jak dosáhnout efektivnější výroby. Obsah kurzu přímo vycházel ze zjištěných potřeb firmy na základě srovnání se způsoby řízení výroby a lidských zdrojů ve švýcarských firmách, se kterými společnost kooperuje a kterým dodává své výrobky. Obsah vzdělávání byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti (řízení výroby) a zvýšení kompetencí top managementu (řízení lidských zdrojů). Oblasti výuky proto mají zahrnovat:

 • Lean plánování – jasné a strategické řízení úseků výroby,
 • Lean procesy managementu – jednoznačný a přehledný management procesů na jednotlivých stupních výroby (poptávka-výzkum-výroba-prodej-inovace),
 • Lean dokumentovaný systém – jednoduché a přehledné dokumenty (jednoduchost pro zákazníka),
 • Lean obchodní procesy – redukce plýtvání v procesech a jejich neustálé zlepšování,
 • Lean implementace – vytvořený systém, který zajistí, že strategie budou implementovány a cíle budou dosaženy.

Vzhledem k malému předpokládanému rozsahu kurzu (7 dnů) byl požadován odborný výklad základních principů Lean managementu a zejména rozbor možných změn, které ve svých důsledcích zajistí zvýšení kvality a objemu výroby (snížení reklamací, ztrát, inovace – výroba s vyšší marží) a dále vyšší motivaci a využití pracovníků (snížení ztrát v osobních nákladech zvýšení výrobní produktivity).

Po konzultacích se  vzdělávací společností bylo doporučeno aktivitu organizovat jako kombinaci jednotlivých 6 seminářů (moderovaná diskuse, prezentace lektora a řešení případových studií) a aplikace jednotlivých principů na pracovišti. Na dalším semináři byly výsledky vyhodnoceny s návrhem na jejich možnou implementaci do systému řízení výroby (lidských zdrojů). V rámci posledního dne výuky byly vyhodnoceny procesy změn a zvýšení výkonnosti (co se povedlo, co se nepovedlo) ve firmě. Tyto jednotlivé bloky vzdělávání byly organizovány maximálně jednou týdně, aby se plně mohly projevit důsledky navrhovaných změn. Konečným cílem tohoto kurzu bylo definovat další rozvoj společnosti v oblasti efektivní výroby a lidských zdrojů.

 

Název projektu: Projektové řízení výroby

Částka dotace: 62 600,00 Kč

Doba realizace: září až říjen 2014

Na začátku roku 2014 byl realizován pro 4 vrcholové pracovníky firmy sedmidenní Kurz základů Lean managementu – systém řízení výroby. Cílem školení bylo zjistit aktuální stav ve firmě v oblasti řízení výroby vedoucími pracovníky. Výstupem kurzu pak bylo zjištění reálných možností nového, efektivního řízení firmy a lidských zdrojů v současné etapě existence firmy. Produktové řízení top managementem bylo lektorem charakterizováno jako ne zcela efektivní (velké množství specializovaných zakázek s vysokou přidanou hodnotou určených na zahraniční trhy – problémy s řízením výroby bez reklamací, logistika dopravy těžkopádná a drahá, výstupy ekonomiky prodeje nevhodně v čase měřitelné). Hlavní problém u managementu společnosti byl zjištěn v nejednotné metodice řízení jednotlivých zakázek (= projektů). Bylo konstatováno, že tzv. Projektový manažer (vedoucí pracovník firmy) musí být schopen nejenom řešit vzniklé incidenty a problémy (stávající situace ve firmě), ale především chybám předcházet, řešit je v předstihu a cíleně.

K řízení projektů a projektových úkolů dnes existují výkonné nástroje i aplikace, ale ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. chybí v současnosti fungující jednotná metodika řízení jednotlivých projektů (dodávek výrobků –  zejména kontejnerů a dalších produktů v rámci jednotlivých objednávek odběratelů) a návyky, kterými by se měli řídit úspěšní manažeři, tj. vedoucí pracovníci společnosti. Přednášejícím lektorem byl na závěr vzdělávací aktivity navržen plán obsahu školení vedoucích pracovníků v oblasti řízení výroby, který by měl zamezit:

 • špatnému plánování (výstupy, způsob řízení projektu a reporting , kontrolní etapy projektu – výroby a prodeje);
 • nedostatečné specifikaci cílů (nutná jasná definice cíle, měřitelnost);
 • ztrátě kontroly nad rozsahem projektu (v důsledku překročení harmonogramu a rozpočtu);
 • nedostatečnému řízení rizik projektu, vzniku materiálních a peněžních škod při výrobě a prodeji.

Zlepšení řízení výroby jako celku (objednávka – výroba – prodej – servis), a to zejména nově uváděných výrobků na zahraniční trhy, je pro firmu rozhodujícím činitelem dalšího ekonomického růstu. Z pohledu zákazníka je velký tlak na snižování ceny dodávek při současném zvyšování kvality a modernizaci (odolnější laky na kontejnerech, jednodušší manipulace s nástavbami, dodávky ve stanovených termínech na určené místo, technická dokumentace v souladu s legislativou EU, zajištěný operativní servis).

Na vzdělávací aktivitu byli proto navrženi pracovníci, kteří se rozhodující měrou podílejí na řízení výroby, evidenci, logistice a obchodní činnosti společnosti. Z osmi navržených zaměstnanců se čtyři zúčastnili předchozího školení Lean managementu, proto bylo uvažováno pouze s intenzivním školením v rozsahu 2,5 dne (20 výukových hodin), zaměřeným na uvedené konkrétní body osnovy. Téma školení navazuje na školení Lean managementu, vychází z jeho závěrů (zjištění nedostatků v řízení) a konkrétně řeší, jakým způsobem změnit projektové řízení výroby a obchodní činnosti pro zajištění vyšší efektivity a rentability.

Vedoucí konstrukce a Konstruktér se naučili lépe definovat cíle jednotlivých zakázek z pohledu efektivity a ekonomiky (množství času na modelování výrobku vzhledem k prodejní ceně, využití normovaných výrobků pro nabídková řízení, které se opakují, vytváření technické dokumentace dle zásad vedení projektu);

Vedoucí útvaru logistiky zvládla obecné postupy řízení projektu (reálnost nákladů na přepravu výrobků, metody optimalizace nákladů na přepravu, tvorba harmonogramu dodávek v rámci projektu), řízení a předcházení rizik při přepravě;

Vedoucí sekretariátu se naučila celkové nastavení projektu, předcházení rizik (cyklus objednávka – výroba – distribuce) a řízení komunikace managementu (role, odpovědnosti a pravomoci členů týmu). Tato funkce zahrnuje pravomoci zastupování vedoucího obchodní činnosti, proto je zařazena do tohoto kurzu;

Vedoucí výroby, Vedoucí útvaru KOVO, Vedoucí obchodní činnostiVedoucí útvaru zásobování – zvládli nastavení parametrů projektů (dodávek, produktů), řízení rizik a kontroly vývoje projektu, porovnávání vývoje projektu s plánem, řešení odchylek).

Přínosem vzdělávací aktivity pro společnost bylo:

 • získání profesních dovedností v oblasti „ Framework – projektová metodika“, která slouží jako flexibilní manuál doporučených postupů efektivní výroby pro management firmy v budoucnu, založená na moderních principech metody projektového řízení PRINCE2.
 • efektivní řízení výroby – pružnější reagování na požadavky zákazníků při výrobě a zvýšení kvality nastavením obecně platných parametrů, vycházejících z projektového řízení. Tyto parametry budou závazné a měřitelné.
 • snížení a předcházení rizik při výrobě a logistice řízení zakázek s cílem zvýšení rentability výroby, omezení ztrát při přepravě.
 • optimalizace práce managementu (metodika hodnocení a kontrolní principy jednotlivých etap projektu, lepší využití pracovní doby).
Více zde

OP LZZ – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST! REG. ČÍSLO CZ.1.04/1.1.00/71.00002

Název projektu: Kurz odborné obchodní a strojírenské terminologie v německém jazyce
Částka dotace: 118 868,00 Kč
Doba realizace: září až prosinec 2013

Tento projekt byl zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti výuky německého jazyka v rozsahu 48 vyučovacích hodin. Realizace tohoto projektu byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Na základě výsledků a hodnocení úspěšnosti předchozí výuky německého jazyka byly navrženy vzdělávací potřeby a cíle dalšího rozvoje znalosti německého jazyka. Nedostatkem při realizované výuce byl zejména nedostatečný prostor pro upevnění odborné terminologie a slovní zásoby, která je potřebná pro obchodní jednání, realizaci zahraničních výstav (účast na veletrzích) a při studiu výkresové a technické dokumentace (zahraniční zakázky).

Výuka byla naplánována jako intenzivní denní studium s erudovaným lektorem ve 2 skupinách a navazujícím samostudiem (opakování slovní zásoby, příprava konverzačních témat). Proto byla délka výuky stanovena vždy jednou týdně na každou skupinu v délce 3 hodin (po 60 minutách s jednou přestávkou v délce 15 minut). Základními cíli vzdělávání byla výuka základní terminologie (odborné slovní zásoby) z oblasti výroby kontejnerů a upevnění konverzace THP v obchodní němčině a schopnost odborné komunikace se zahraničním zákazníkem.

Všichni zúčastnění zaměstnanci měli základy německého jazyka (mluvnice, základní slovní zásoba). Výsledkem vzdělávání bylo zvýšení jazykových znalostí rozhodující části managementu firmy a dalších pracovníků, kteří přímo komunikují se zahraničními zákazníky. Vzdělávání přispělo tak k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zajištění nových zakázek. Současně se snížily náklady na případné tlumočnické služby, kterých firma využívá (jednání u zákazníka, překlady obchodních smluv).

 

Název projektu: Čtení technické dokumentace v německém jazyce – odborná terminologie

Částka dotace: 149 670,00 Kč

Doba realizace: leden až únor 2014

Projekt navazoval na Kurz odborné obchodní a strojírenské terminologie. Výuka byla opět naplánována jako intenzivní denní studium s erudovaným lektorem ve 2 skupinách a navazujícím samostudiem (opakování slovní zásoby, příprava konverzačních témat). Proto byla délka výuky stanovena vždy 2 krát týdně na každou skupinu v délce 3 hodin (po 60 minutách s jednou přestávkou v délce 15 minut). Rozsah výuky (celkem 16 výukových dní = 48 hodin na skupinu) by měl být dostatečný na upevnění základní terminologie ze strojírenské výroby firmy – výroby kontejnerů a výuku základní slovní zásoby z oblasti technické dokumentace výrobků a dokumentace výběrových řízení (čtení zadávací dokumentace, katalogových listů, výkresové dokumentace).

Vzhledem k tomu, že dokumentace, týkající se zakázek, je archivována v sídle firmy zajistil dodavatel služeb školení jak ve vlastních školicích prostorách, tak ve firmě v Domaželicích u Přerova (výuka na konkrétních aktuálních dokumentech, konzultace neznámé slovní zásoby z korespondence).

Výsledkem vzdělávání bylo další zvýšení jazykových znalostí rozhodující části managementu firmy, který přímo komunikuje se zahraničními zákazníky ve vztahu k výkresové a projektové dokumentaci zakázek. Vzdělávání přispěje k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zajištění rychlé reakce na změny v projektové dokumentaci u zahraničních zakázek v Rakousku a Švýcarsku.

 

Název projektu: Základní kurz svařování hliníků v ochranné atmosféře ZK 131 21

Částka dotace: 43 205,00 Kč

Doba realizace: leden až únor 2014

Cílem tohoto kurzu bylo zvýšení profesní dovednosti 1 konečného montážního dělníka absolvováním základního kurzu svařování hliníku v ochranné atmosféře ZK 131 21. Získáním této dovednosti byly vytvořeny podmínky pro rychlejší reakci na potřeby zahraničních odběratelů a možnosti získání dalších dodávek. Doposud tuto profesní dovednost splňoval pouze 1 zaměstnanec, což omezovalo ekonomicky a technologicky zajímavou výrobu.

Pro další získání trhu je nutno rychle reagovat na požadavky zákazníka. Stále více se objevují požadavky na výměnné nástavby s hliníkovými prvky (např. bočnice, čela, víka).  V poslední době se zákazníci zaměřují na zvýšení efektivity dopravy, kterou jim hliník vzhledem ke své nižší hmotnosti oproti běžné oceli nabízí. Použitím hliníkových prvků lze snížit celkovou přepravovanou hmotnost, a tím i spotřebu pohonných hmot, resp. dosáhnout požadovaného zvýšení efektivity dopravy. Aby se firma PLASTICO spol. s r.o. mohla více zaměřit na tento speciální segment trhu výměnných nástaveb, který je pro ni ekonomicky velmi zajímavý, potřebovala zvýšit svou schopnost rychle reagovat na nové požadavky trhu, resp. mít ve své zaměstnanecké základně pracovníky, kteří ovládají svařování tohoto doposud méně využívaného materiálu.

 

Název projektu: Základní kurz svařování nerez oceli v ochranné atmosféře

Částka dotace: 51 566,00 Kč

Doba realizace: leden až únor 2014

Cílem tohoto kurzu bylo zvýšení profesní dovednosti 1 dělníka absolvováním základního kurzu svařování nerez oceli v ochranné atmosféře Pro další získání trhu je nutno rychle reagovat na požadavky zákazníka. Stále více se objevují požadavky na kontejnery z nerezové oceli. Nerezová ocel se pro svou vyšší odolnost využívá v náročných provozech, jako jsou např. chemické závody, kafilerie, ale i potravinářské závody. V těchto oblastech s těžkými provozními podmínkami kladou zákazníci důraz hlavně na životnost kontejneru, kterou jim nerezová ocel oproti běžné nabízí. Aby se firma PLASTICO spol. s r.o. mohla více zaměřit na tento speciální segment trhu výměnných nástaveb, který je pro ni ekonomicky velmi zajímavý, potřebovala zvýšit svou schopnost rychle reagovat na nové požadavky trhu, resp. mít ve své zaměstnanecké základně pracovníky, kteří ovládají svařování tohoto doposud méně využívaného materiálu.

Více zde

ŠKOLENÍ JE ŠANCE

Název projektu: Rozvoj dovedností zaměstnanců v Plasticu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01375

Částka dotace: 1 412 860,85 Kč

Doba realizace: únor 2011 až říjen 2012

Tento projekt byl realizován společně s partnerskou firmou PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. Projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Vedení společnosti PLASTICO spol. s r.o. a PŘEROVSKÉ KOTLÁRNY VLČEK s.r.o. si uvědomuje vliv zaměstnanců na výkonnost firmy. Potřeba prohlubování, rozšiřování a zvyšování  kvalifikace zaměstnanců je důležitým faktorem úspěchu. Přestože společnost v souvislosti s krizí pocítila pokles zakázek, měla zájem udržet si své zaměstnance. Cílem projektu bylo také předejít omezování vzdělávacích aktivit  zaměstnanců, které by vedlo ke zpomalení konkurenceschopnosti firmy. Projekt byl zaměřen především na vzdělávání, které pomáhá zaměstnancům zvyšovat výkonnost v rámci své profese. Součástí vzdělávacích aktivit byly také obecné dovednosti jako jazykové vzdělávání a práce na PC, které jdou napříč profesemi a zvyšují flexibilnost a zaměstnatelnost člověka na různých pozicích.

Cílem projektu bylo zvýšit adaptabilitu a kvalifikaci zaměstnanců. Stěžejním cílem bylo také zmírnit dopady hospodářské krize ve společnosti PLASTICO spol. s r.o. a přispět k udržitelnosti všech pracovních míst. Realizace projektu naplnila další cíl projektu, a to zvýšení konkurenceschopnost podniku.

V únoru 2011 proběhlo Školení řidičů nákladních automobilů, kterého se zúčastnilo 5 zaměstnanců. Toto školení musí zaměstnanci-řidiči každoročně absolvovat.

V březnu 2011 absolvovali výrobní zaměstnanci Základní kurz ovládání terminálů informačního systému Helios. Ve firmě PLASTICO spol. s r.o. byl zaveden jednotný informační systém, jehož cílem bylo i zavedení elektronické evidence všech výrobních operací. Na tuto implementaci toto školení navázalo. Účastníci kurzu se naučili jak používat terminály informačního systému k evidenci a vykazování pracovních operací, které vykonávají.

Školení Projektové řízení bylo vzhledem ke svému rozsahu rozloženo do více měsíců, probíhalo v dubnu, květnu, červnu a červenci 2011 a zúčastnila se ho 1 zaměstnankyně. Cílem bylo získat přehled jak efektivně využívat dotační programy EU, naučit se pracovat s různými programy, ve kterých se žádosti podávají, naučit se sestavit projektovou žádost, naplánovat projekt a projekt řídit. Získané znalosti byly využity při přípravě nových žádosti v různých programech EU a při řízení již realizovaného projektu.

V říjnu 2011 úspěšně absolvovali 2 naši zaměstnanci základní kurz svařování oceli ČSN 050705 – kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli v ochranné atmosféře. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Absolventi získali osvědčení a průkaz zaškolení pracovníka. Získáním osvědčení vzrostla kvalifikovanost zaměstnanců a tím i jejich cena na trhu práce a cena pro zaměstnavatele. Cílem školení bylo zvýšení kvalifikovanosti pracovníka a tím zefektivnění jeho práce.

V měsících listopad a prosinec 2011 proběhla zákonná školení, a to školení řidičů referentů, jeřábníků, vazačů, řidičů VZV a školení BOZP. Všechna tato školení musí zaměstnanci jednou za rok absolvovat. Hlavním bodem všech těchto školení byla především bezpečnost zaměstnanců jak z hlediska řádového pracovníka, tak z hlediska speciálních činností, které zaměstnanci vykonávají dle svého zařazení. Tato školení absolvovalo celkem 40 osob.

V lednu 2012 absolvovala účetní firmy kurz Zdaňování mezd a platů a roční zúčtování. V rámci školení byly shrnuty změny ve zdaňování mezd, ročním zúčtování záloh na daň, byly probrány tiskopisy Ministerstva financí vydané pro potřeby zaměstnavatelů. Školení se zúčastnila 1 osoba.

Na konci ledna 2012 proběhlo opět Pravidelné přeškolení řidičů nákladních automobilů. Zúčastnilo se 5 řidičů firmy. Obsahem školení byla pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi, dopravní předpisy jiných států, teorie zásad bezpečné jízdy, vliv pneumatik na bezpečnost jízdy, defenzivní přístup k řízení vozidel, převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání, ekonomika provozu silničních vozidel. Školení přispívá k zajištění bezpečnosti nejen přepravy nákladu, ale i k bezpečnosti samotných řidičů při mezinárodní přepravě.

Na přelomu měsíců únor a březen absolvoval 1 zaměstnanec základní kurz svařování oceli ČSN 050705 – kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli v ochranné atmosféře. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Absolvent získal osvědčení průkaz zaškolení pracovníka. Získáním osvědčení vzrostla kvalifikovanost zaměstnance a tím i jeho cena na trhu práce a cena pro zaměstnavatele. Cílem školení bylo zvýšení kvalifikovanosti pracovníka a tím zefektivnění jeho práce.

Na březen 2012 byl naplánován kurz Začínající mzdová účetní pro naši mzdovou účetní. Kurz naučil mzdovou účetní kvalifikovaně a samostatně vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, zdravotního a sociálního pojištění včetně aktuálních změn. Cílem kurzu byl kompletní výklad mzdové agendy včetně všech aktuální změn, prohloubení znalostí mzdové agendy účetní, v rámci kurzu byl probírány příklady z praxe a také zodpovězeny dotazy. Přínosem byly rovněž zkušenosti ostatních mzdových účetních z jiných firem, které byly prezentovány v rámci diskuze.

V červenci 2012 absolvovala 1 zaměstnankyně kurz Úspěšná a efektivní sekretářka, jehož cílem bylo zdokonalení v oblasti verbální, neverbální i písemné komunikace a společenské etiketě. Dalšími cíli bylo naučit se stanovit si priority, jak efektivně plánovat a jak pracovat s informacemi v různém časovém horizontu, jak koordinovat svůj pracovní čas s pracovním časem nadřízeného, jak uplatňovat zásady úspěšné komunikace a aplikovat principy řešení problémů a efektivního rozhodování. Přínosem bylo rozvinutí schopnosti komunikovat a vycházet s různými typy lidí, zdokonalení vědomostí v oblasti ekonomické, obchodní a personální a tím zefektivnění práce sekretariátu firmy.

V měsíci červenci 2012 byly realizovány kurzy v rámci obecných znalostí práce na PC. Cílem byl rozvoj znalostí a dovedností pracovníků v oblasti výpočetní techniky a počítačových programů, které využívají při své práci. Zaměstnanci, kteří kurzy absolvovali, měli různé úrovně těchto znalostí, od začátečníků až po pokročilé. Tomu byla také přizpůsobena skladba a obsah kurzů. Školení přineslo zjednodušení, zrychlení a zefektivnění jejich každodenní práce. Byl realizován kurz Powerpoint, Word I., část kurzu Základy PC a část kurzu Aurodesk Inventor základní kurz. Obsahem kuru Powerpoint bylo naučit 3 účastníky základy tvorby prezentací v tomto programu. Účastníci se seznámili s prezentačními metodami a naučili se pracovat se snímky, textem, objekty, grafikou a tabulkami a upravovat vzhled prezentace, používat základní efekty, připravovat podklady a prezentace předvádět. Po absolvování kurzu mohou administrativní pracovníci využívat své znalosti k tvorbě prezentací jak činností, tak výsledků společnosti. Kurz Word I. obsahoval základy práce v tomto textovém editoru, obsahem bylo naučit 5 zaměstnanců upravovat a formátovat text, vkládat do textu obrázky, tabulky a grafy, používat funkce Wordu, které urychlují a zjednodušují práci s textem. Kurzu se zúčastnili pracovníci konstrukce, kteří stále více komunikují s konečnými zákazník, tvoří a zasílají cenové nabídky a podobné dokumenty. Kurz je naučil psát, formátovat a tisknout běžné dokumenty, které používají.

V měsících červenec, srpen a září 2012 proběhly další kurzy počítačových dovedností. Kurz Základy obsluhy PC  naučil 3 zaměstnance samostatně pracovat s osobním počítačem. Absolventi se seznámili se základními pojmy v oblasti počítačů, naučili se orientovat se v prostředí MS Windows, vytvářet, upravovat a tisknout dokumenty, pracovat se soubory a složkami na počítači, vyhledávat dokumenty na počítači, používat USB flash disk, CD a DVD, seznámili se s programy, které jsou součástí MS Windows. Součástí kurzu byly i základy textového editoru Word a tabulkového editoru Excel a základy Microsoft Outlook. Zaměstnanci se naučili bez problémů pohybovat v prostředí Windows, nastavit si pracovní plochu a všechny ovládací panely dle svých potřeb a tím i zrychlit činnosti vykonávané v MS Windows.

Kurz Word II., kterého se zúčastnili 3 zaměstnanci, prohloubil základní znalosti textového editoru Word, zaměřil se na použití stylů odstavců a automatického formátování, použití šablon, organizaci dokumentu s pomocí osnovy, vytváření rejstříků a obsahů, hromadnou korespondenci, používání poznámek pod čarou a vysvětlivek, použití záložek, titulků a křížových odkazů. Prohloubily se znalosti administrativních pracovníků tohoto textového editoru tak, aby došlo ke zrychlení a zefektivnění jejich práce. Textový editor je používán každodenně a získání dokonalejších znalostí vedlo ke zjednodušení práce s ním.

Kurz Excel I. obsahoval základy práce v tomto tabulkovém editoru, cílem bylo naučit 5 absolventů kurzu základní operace, používání vzorců, funkcí a grafů, základní formátování, tisk z tabulkového editoru, vkládání objektů, používat automatické filtry. Kurz byl zaměřen na základy programu, zúčastnili se ho pracovníci konstrukce, kteří tabulkový editor používají při kalkulacích a výpočtech technických řešení, nabídek a zakázek.

Excel II. Rozšířil základní znalosti tabulkového editoru Excel 3 zaměstnanců. Zabýval se prací se seznamy, kontingenčními tabulkami, analytickými nástroji, automatickým formátováním, propojováním listů, sešitů a jejich slučováním, importem dat a objektů. Administrativní pracovníci, kteří tabulkový editor používají každý den, si zdokonalili své znalosti. V rámci kurzu byly také vytvořeny šablony „na míru“ stále se opakujících souborů, což vedlo k urychlení práce při jejich tvorbě.

Dalším zrealizovaným kurzem byla Práce s internetem. Obsahem kurzu bylo zopakovat základy používání internetu a jejich prohloubení. Účastníkům byly vysvětleny rozdíly mezi prohlížeči, naučili se procházet internetové stránky, vyhledávat informace pomocí portálů Seznam a Google, stahovat soubory z internetu, pracovat s komunikačními klienty typu Skype, byla probrána problematika bezpečné práce na internetu a předcházení případným problémům. Kurz absolvovali 3 zaměstnanci a přinesl především zjednodušení vyhledávání na internetu, na kterém se administrativní pracovníci pohybují každý den. Kurz předvedl několik typů k zefektivnění práce na internetu a předcházení bezpečnostním rizikům a problémům.

Cílem kurzu Autodesk Inventor základní kurz bylo naučit 2 zaměstnance využívat nejběžnější strojírenský 3D modelář. Školení bylo určené pro nové uživatele, kteří začínají pracovat s programem Autodesk Inventor – v průběhu školení porozuměli principům parametrického modelování součástí a sestav a seznámili se s uživatelským prostředím programu Inventor. Konstruktéři se naučili zakládat a spravovat nové projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v jednoduchých i pokročilejších sestavách, tvořit součásti z plechu a jejich rozviny a vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci včetně pohledů a řezů, detailů, pozic, kusovníků a rozpisek.

Autodesk Inventor – součásti z plechu byl určen pro posluchače, který program Autodesk Inventor již používá a byl zaměřen na vytváření plechových součástí, naučil vytvářet, upravovat a používat šablony plechů, na praktických příkladech si účastník mohl vyzkoušet všechny potřebné postupy. Kurz byl určen pro 1 pracovníka konstrukce, který program Autodesk Inventor již používá a přinesl zdokonalení práce v něm, a to nejen úpravou prostředí programu, ale i vytvořením používaných šablon.

Kurz Autocad pro pokročilé absolvovali 3 konstruktéři, kteří jsou již pokročilými uživateli tohoto programu. Naučilise pokročilým možnostem nastavení programu a seznámili se s publikováním výkresů do formátu DWF, PDF a jejich exportem. Tito zaměstnanci používají program ke kreslení výkresové dokumentace. Lektor jim také pomohl s nastavením prostředí programu a vysvětlil pokročilé funkce programu, které mohou zavést do své každodenní práce.

V září 2012 byl realizován třídenní kurz Role mistra ve výrobním týmu, kterého se zúčastnili 2 zaměstnanci. Kurz probíral roli mistra, jeho zodpovědnost, osobnost mistra, pravidla komunikace s podřízenými i nadřízenými, pravidla týmové spolupráce, řešení problémů v týmu, řešení problémů s podřízenými, zásady vedení týmu, kontrolu a vyhodnocování práce, styly vedení týmu, delegování, podporu a motivování týmu. Vedoucí výroby a mistr se naučili organizovat svou práci, přijímat odpovědnost mistra, řešit problémy na pracovišti, optimalizovat styk s vedením, efektivně komunikovat s nadřízenými i podřízenými.

V měsících září a říjnu 2012 proběhly jazykové kurzy, a to kurz německého a anglického jazyka. Bylo proškoleno celkem 9 osob. Vzhledem k tomu, že 90 % našich zákazníků je z německy mluvících zemí, komunikace v německém jazyce je na denním pořádku a nejedná se pouze o management, ale také konstruktéry, mistry a administrativní pracovníky. V poslední době také rostl počet kontaktování firmy zákazníky v anglickém jazyce. Cílem tedy bylo naučit zaměstnance reagovat na požadavky zákazníků tak, aby byli schopni řešit s nimi problémy nejen v oblasti odborných technických specifik zakázek, ale i v běžné komunikaci a naučit zaměstnance reagovat na požadavky potenciálních nových zákazníků v angličtině.

Kurz německého jazyka byl určen pro začátečníky a středně pokročilé. Kurzu se zúčastnili konstruktéři a administrativní pracovníci, kteří komunikují s klienty z oblasti německy hovořících zemí. Obsah kurzu byl upraven podle potřeb dané profese, zaměřoval se tedy kromě běžné látky i na odbornou terminologii související s činností strojírenské firmy. Celkový rozsah kurzu byl 48 hodin. Německý jazyk absolvovali konstruktéři, kteří stále více používají němčinu v komunikaci se zákazníky při upřesňování technického řešení zakázek, a administrativní pracovnice, které musí reagovat na běžné požadavky zákazníků.

Anglický jazyk byl určen také pro začátečníky a středně pokročilé. Obsah kurzu byl rovněž upraven podle potřeb zúčastněných pracovníků, byla tedy probírána i odborná terminologie. Celkový rozsah kurzu byl 48 hodin a zúčastnili se 3 zaměstnanci. Anglický jazyk absolvoval management a obchodní oddělení firmy, které zpracovává poptávky potenciálních zákazníků a musí tedy umět pohotově reagovat i na požadavky a poptávky zákazníků hovořících anglicky.

Na přelomu měsíců září a říjen 2012 absolvovali 2 zaměstnanci kurz svařování, a to  Základní svařovací kurz ČSN 050705 – kurz svařování nelegované a nízkolegované oceli v ochranné atmosféře – označení ZK 135 W01 a Základní svařovací kurz ČSN 050705 – kurz svařování hliníku a jeho slitin v ochranné atmosféře – označení ZL 131 W22. Obsahem kurzu byla nauka o materiálech, technologie svařování, svařování různých typů svárů, deformace, pnutí a vady ve svárech. Kurzy byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. Přispěl ke zdokonalení svárů pracovníků a díky informacím o vadách svárů také ke zkvalitnění jejich práce a předcházení případným reklamací. Absolventi získali osvědčení a průkaz zaškolení pracovníka. Získáním osvědčení vzrostla kvalifikovanost pracovníků, proto mohou vykonávat odbornější a složitější práce.

V říjnu 2012 se uskutečnil šestidenní kurz Nákupčí profesionál, kterého se zúčastnil vedoucí nákupu. Kurz představil nákup jako součást podnikové logistiky, zabýval se nákupními strategiemi, optimalizací nákupů, cíli nákupu, dále byl probrán nákupní marketing, řízení zásob a nákupní procesy a jejich průběh, okrajově bylo prezentováno téma nákup a právo a celní administrativa včetně dodacích podmínek v mezinárodním obchodě. V rámci kurzu se vedoucí nákupu naučil stanovit roli a pozici nákupu v podniku, určit potřeby nákupu z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky, zdokonalit vyhledávání nejvhodnějšího dodavatele, zvládnout techniky efektivního nákupního vyjednávání. Vzhledem k tomu, že náklady na nákup materiálu jsou na prvním místě, lze předpokládat, že efektivnějším vyjednáváním při nákupu a optimalizací nákupních procesů a řízení zásob je možné tyto náklady snížit.

V říjnu 2012 také proběhly další kurzy z modulu Měkkých dovedností a ekonomického vzdělávání. Jednalo se o Zdanění mezd a platů, Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění, Zákoník práce a Vnitropodnikové směrnice. Celkem bylo proškoleno 10 osob. Cílem bylo udržet kvalifikovanost zaměstnanců v oblastech jako je účetnictví, mzdy, personalistika, důchodové, sociální a zdravotní pojištění, ve kterých dochází každoročně ke změnám a zlepšit tak dovednosti technickohospodářských pracovníků, zvýšit jejich výkonnost, posílit jejich samostatnost a rozšířit jejich kompetence.

V rámci školení Zdanění mezd a platů byly shrnuty změny ve zdaňování mezd, ročním zúčtování záloh na daň, byly probrány tiskopisy Ministerstva financí vydané pro potřeby zaměstnavatelů. Byla proškolena mzdová účetní, která se po absolvování školení dokáže lépe orientovat ve změnách zdaňování mezd a platů a ročním zúčtování mezd platném od začátku roku 2012.

Školení Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění ujasnilo problematiku důchodového pojištění, a to zejména okruh pojištěných osob, dobu pojištění, druhy důchodů, změny v podmínkách nároku. Zúčastnili se 2 zaměstnanci. Kurz přinesl lepší orientaci v oblasti důchodového pojištění osob. Přínosem byly také zkušenosti s řešením problémů a nestandardních situací v této oblasti.

Cílem kurzu Zákoník práce bylo seznámit 2 zaměstnance se změnami v zákoníku práce a jejich dopadem na činnost firmy. Kurz probral základní oblasti zákoníku práce a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z tohoto zákona, ale byl také zaměřen na konkrétní příklady a problémy zaměstnavatelů z praxe. Kurz osvětlil jak základní povinnosti zaměstnavatele v této oblasti, tak některé specifické problémy.

Kurz Vnitropodnikové směrnice se zabýval tvorbou vnitropodnikových směrnic dle předpisů a praktických poznatků a ukázal jejich dopad na vnitropodnikové procesy. Vzhledem k tomu, že vnitropodnikové směrnice se dotýkají hlavně účetnictví, mezd a personalistiky, zúčastnila se kurzu nejen účetní, ale i ekonom. Dozvěděli se, jaké typy směrnic by měl podnik mít a jaký je jejich dopad na procesy v podniku. Na základě kurzu byl systém již existujících směrnic aktualizován dle platné legislativy a doplněny chybějící směrnice.

V říjnu 2012 se uskutečnila také zákonná školení, a to Pravidelné proškolení řidičů referentů, Školení řidičů VZV, Školení jeřábníků, Školení vazačů a Školení BOZP. Všechna tato školení musí zaměstnanci jednou za rok absolvovat. Hlavním bodem všech školení byla především bezpečnost zaměstnanců při práci jak z hlediska řadového pracovníka (BOZP), tak z hlediska speciálních činnosti, které zaměstnanci vykonávají dle svého zařazení (vazači, jeřábníci, řidiči VZV).

Zaměstnanci partnerské firmy se zapojili do profesního vzdělávání v oblasti programování CNC strojů a získané dovednosti budou vzájemně konzultovat se zaměstnanci naší firmy, kteří budou vzděláváni ve stejné oblasti, ale v prostředí jiného CAD programu. Tento pilotní krok povede ke spolupráci obou firem v oblasti konstrukce a podpoří efektivnost rozvoje obou firem i zaměstnanců v oblasti konstrukce. Školení „Programování CNC strojů“ se uskutečnilo v září 2011 a úspěšně ho absolvovali 4 zaměstnanci partnerské firmy.

Více zde

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY PLASTICO – OP Z REG. Č. PROJEKTU CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004463

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy PLASTICO
Na projekt je poskytována finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost.
Reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004463

 

Projekt podnikového vzdělávání je zaměřen na profesní vzdělávání prakticky všech zaměstnanců firmy Plastico – do projektu jsou zahrnuty téměř všechny profese a zaměstnanci firmy. Těmito školeními chceme dosáhnout větší schopnosti adaptability zaměstnanců na neustále se měnící podmínky na trhu, které ovlivňují také naši firmu. Stále vyšší nároky kladené na zaměstnance vyžadují kontinuální investice do vzdělávání, konkurenceschopnosti zaměstnanců, resp. výrobků firmy.

Více zde